Poštovné zdarma pri objednávkach od 39 €

Na záručný a pozáručný servis elektrických zariadení preberáme výlučne zariadenia, pri ktorých je možné preukázať ich pôvod vyplneným záručným listom vystaveným firmou Vianio s.r.o. Zariadenia predané inými subjektami neservisujeme.

Vzhľadom na to, že s opravou sú vždy spojené náklady na diagnostiku problému spojenú s prepravou do / z autorizovaného servisu pre dané zariadenie, rozoberaním, skladaním a nastavovaním zariadenia, Vianio s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať okamžite splatný poplatok za diagnostiku problému na opravu odovzdávaného zariadenia s preukázaným pôvodom (s vyplneným záručným listom) vo výške 10 € s DPH.

V prípade ak sa Vianio s.r.o.  v rámci svojej dobrej vôle dohodne so zákazníkom na prevzatí a servis zariadenia bez preukázaného pôvodu (bez vyplneného záručného listu), Vianio s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať okamžite splatný poplatok za diagnostiku problému na opravu odovzdávaného zariadenia vo výške 30 € s DPH.

Po úhrade poplatku a fyzickom prevzatí zariadenia do opravy pripraví Vianio s.r.o. v spolupráci s príslušným servisom cenovú kalkuláciu opravy zariadenia a táto bude komunikovaná mailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS na odsúhlasenie. Ak zákazník akceptuje cenu opravy, zariadenie bude opravené v príslušnom servise.

Pokiaľ nie je určené inak, záruka na opravu je 6 mesiacov a nevzťahuje sa na časti a súčasti zariadenia, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (motory, akumulátory, ostrie nožníc,...).

Po vykonaní opravy a úhrade nákladov na servis bude zariadenie vrátené osobne alebo kuriérom za poštovné 3,50 € zákazníkovi.

Ak zákazník neakceptuje cenu opravy, bude zariadenie vrátené osobne alebo kuriérom za poštovné 3,50 € s DPH zákazníkovi, ktorý ho dodal na opravu.

Zaplatený poplatok 10 € (alebo 30 € v prípade cudzieho zariadenia) použije Vianio s.r.o.  na úhradu diagnostiky problému zariadenia servisu, ktorý danú diagnostiku vykonal, t.j. nebude vrátený zákazníkovi.